PSYCHOLOGOVÉ

PhDr. Kateřina Fidrhelová

ředitelka, psycholožka

fidrhelova@ppp6.cz

 • Postgraduální výcvik v gestalt terapii
 • Výcvik v gestalt terapii pro děti a mládež
 • Výcvik v integrované supervizi
 • Výcvik v mediaci
 • Výcvik v hypnoterapii
 • Výcvik práce s tělem – primitivní exprese
 • Projektivní techniky v poradenské praxi
 • Metody práce s rodinami
 • Jóga pro děti
 • Funkční studium pro školský managment
 • Certifikátor primární prevence

Mgr. Pavel Kšajt

zástupce ředitelky, psycholog, speciální pedagog

ksajt@ppp6.cz

 • Psychologie a speciální pedagogika (etopedie, logopedie, psychopedie) Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 • Psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR
 • Skupinové formy práce s dětmi a mládeží
 • Relaxační metody pro děti
 • Sociální klima třídy
 • Metody a techniky práce s rodinami
 • Diagnostika specifických matematických schopností a specifických poruch učení v matematice
 • Člen Komise pro sociálně-právní ochranu dětí při MČ Praha 6

Mgr. Eliška Kaňáková

psycholožka

kanakova@ppp6.cz

 • Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku – bakalářský úsek, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
 • Univerzita Vincenta – Saint Denis v Paříži – psychologie (Erasmus)
 • Psychologie – magisterský úsek, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Mgr. Ing. Marie Jakešová

psycholožka

jakesova@ppp6.cz

 • ČVUT Fakulta stavební
 • ČVUT Doplňkové pedagogické studium
 • UPOL bakalářské studium psychologie
 • PVŠPS magisterské studium psychologie
 • 4semestrový kurz etické výchovy akreditovaný MŠMT
 • lektorský kurz etické a prosociální výchovy Metodické centrum Bratislava
 • kurz transakční analýzy TA 101
 • řada seminářů arteterapie
 • 5letý sebezkušenostní výcvik v psychoanalytické psychoterapii IAPSA
 • roční teoretické vzdělávání v psychoanalýze IAPSA
 • souhrnný výcvik v telefonické krizové intervenci Linky bezpečí
 • 5letý komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu GI (zahájen)

PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská

psycholožka

vlachynska@ppp6.cz

 • Výcvik v terapii rodinných systémů
 • Metody a techniky práce s rodinami
 • Dílčí oslabení výkonu
 • Eriksonovská hypnoterapie
 • Kineziologie – rozcvičky mozku
 • Projektivní techniky v poradenské praxi
 • Relaxační techniky pro děti
 • Metoda KUPOZ, KUPREV
 • Náprava grafomotorických obtíží u dětí za využití arteterapeutických a relaxačních prvků
 • Metoda Scharingerové a Sherborne
 • Využití Pessoterapie

Mgr. Linda Kolenatá

psycholožka

kolenata@ppp6.cz

 • Filosofická fakulta MU v Brně, obor Psychologie
 • Psychoterapeutický výcvik Gestalt
 • Terapie hrou – Mgr. Galusková Kolín
 • Začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy – NAUTIS Praha
 • Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním – NÚV Praha
 • Vzdělávání a práce s nadanými žáky – NÚV Praha
 • IDS – diagnostika inteligence a obecné vývojové úrovně u dětí – NÚV Praha
 • Respektovat a být respektován – Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
 • Telefonická krizová intervence – SVSKI a CSSP Praha
 • Škola jako místo setkavaní – FF UK, katedra psychologie
 • Test kresby stromu – IPPP Praha
 • Týrané a zneužívané dítě, rozpoznání a první pomoc – IPPP Praha
 • Práce s výchovnými problémy ve třídě – DYS-centrum Praha
 • Zvyšování právního povědomí v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách – Elrond o.s.

PaedDr. Alena Křepelová

psycholožka

krepelova@ppp6.cz

 • Výcvik v terapii rodinných systémů
 • Výcvik v systemické terapii
 • Supervize v terapii rodinných systémů
 • Projektivní techniky v poradenské praxi
 • Metody práce s rodinami
 • Klinická hypnóza
 • Komunikativní techniky a asertivita
 • Kurz psychosyntézy
 • DOV – kurz metody Scharinger

PhDr. Adéla Kubíková

psycholožka, speciální pedagožka

kubikova@ppp6.cz

 • Psychologie a Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta UK
 • Kurz Komplexní krizová intervence
 • Výcvik Terapeutická práce s dotekem
 • Výcvik Deep Draining
 • Kurz Reichovy charakterové typy
 • Kurz Autogenní trénink
 • Kurz Focusing
 • Kurz Pohybová terapie a Gestalt terapie
 • Výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (probíhá)
 • Kurz FIE I (probíhá)

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD.

psycholožka

martanova@ppp6.cz

 • Absolventka učitelství pro střední školy na UJEP Ústí na Labem
 • Absolventka psychologie a speciální pedagogiky na Pedf UK v Praze
 • Výcvik v Gestalt psychoterapii
 • Supervizorka v oblasti školství a psychoterapie
 • Kurz adiktologie, Kurz lektorů primární prevence
 • Dlouhodobě vzdělává výchovné poradce a školní metodiky prevence ve specializačním studiu
 • Odborná asistentka na Katedra psychologie Pedf UK v Praze, vyučuje, věnuje se výzkumné činnosti
 • Odborná asistentka na Klinice adiktologie 1.LF UK v Praze, vyučuje, věnuje se výzkumné činnosti

Publikační činnost výběrově:

 • Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko – psychologickém poradenství I.- III. Zpravodaj. Pedagogicko – psychologické poradenství č. 46, 48 ,49. IPPP ČR, Praha 2006–2007.
 • Pavlas Martanová, V. (2012). Dětská skupina – zrcadlo reality. Jak se před něj postavit? Jak do něj pohlížet? In Pacnerová, H.; Zelenda Kupcová, A. Vybraná témata vychovatelské praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.
 • Širůčková. Miovský, Skácelová. (2012). Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. (1 kapitola)
 • Pavlas Martanová, V. Development of the Standards and the Certification Process in Primary Prevention – An Evaluation Study. Adiktologie 3/2012.
 • Role učitele ve vedení třídy. In: Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK, Praha 2007.
 • Valentová, L. et.kol. (2013) Pedagogicko – psychologické poradenství II. Praha: Pedf UK. (2 kapitoly: Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy; školní třída).
 • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Evaluace dlouhodobého programu indikované prevence v pedagogicko – psychologické poradně. Adiktologie. 2014, roč. 2014, č. 1.
 • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Výchovní poradci a jejich situace ve Středočeském kraji. Učitelské noviny. 2014, roč. 2014, č. 31.
 • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku: Sociální kompetence. Praha: Raabe, 2014.
 • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Selektivní a indikovaná prevence. In Klinická adiktologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4331-8.
 • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Jak můžeme ovlivnit vztah dítěte se specifickou poruchou chování ke škole. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2016, roč. III, č. 9.
 • Miovský M., Gabrhelík R., Charvát M., Šťastná L., Jurystová L., Pavlas Martanová V., Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, 167 s., ISBN 978-80-7422-395-2.

PhDr. Václava Masáková

psycholožka

masakova@ppp6.cz

 • FF UK Praha – obor pedagogika- psychologie
 • PGS výchovné poradenství – FF UK Praha
 • Dlouhodobý Kurz skupinových forem práce s dětmi a mládeží
 • Psychoterapeutický výcvik – VÜDPaP Bratislava- vedoucí Doc. PhDr. Jana Štúrová
 • Rigorozní řízení FF UK Praha – katedra psychologie
 • Týdenní transkulturní seminář – Bratislava – Modra
 • Výcvik RT / Špitz – Gjuričová/
 • Výcvik logoterapie
 • Trénink ve vyjednávání, mediaci a řešení konfliktů – Bratislava
 • Akreditace supervizora v integrativní supervizi – Český institut supervize s garancí EAS
 • Osvědčení certifikátora programů primární prevence – MŠMT
 • Od r.1972 poradenský psycholog
 • Dlouholetá ředitelka pedagogicko-psychologické poradny v Praze
 • Vedení psychosociálních programů pro děti
 • Externí lektor pro PVŠPS
 • Externí vyučující – Ped. Fakulta UK
 • Průběžně – supervizor pro oblast školství a sociálních věcí

Mgr. Jitka Studenovská Pýchová

psycholožka

pychova@ppp6.cz

 • Psychologie a Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta UK
 • Výměnný program Sokrates, Fakultät für Rehabilitationswissenschaften, Universität Dortmund
 • Psychoterepeutický výcvik v gestalt terapii
 • Výcvik v gestalt terapii pro děti a mládež
 • Kurz telefonické krizové intervence
 • Výcvik v párové a rodinné psychoanalytické psychoterapii IPPART (probíhá)

Mgr. Kateřina Švarcová

psycholožka

svarcova@ppp6.cz

 • Psychologie a pedagogika, Pedagogická fakulta UK
 • Psychodynamicky orientovaný skupinový psychoterapeutický výcvik SUR
 • Kurz krizové intervence a práce s tělem
 • Kurzy k projektivním psychologickým technikám

Mgr. Anna Štindlová

psycholožka

stindlova@ppp6.cz

 • Semestrální studium psychologie ve V. Británii (Erasmus)
 • Výcvik v integrativní gestalt terapii (ukončení 2013)
 • Kurz prevence a adiktologie
 • Seminář prevence školního násilí a šikany
 • Kurz her s psychologickým obsahem
 • Kurz relaxačních technik
 • Workshop Základy psychosomatiky
 • Rorschachova metoda – základní kurz, použití u dětí
 • Účast na odborných akcích s tematikou rodinné terapie

Mgr. Lenka Vídršperková

psycholožka

vidrsperkova@ppp6.cz

 • Absolventka oboru Psychologie a speciální pedagogika a oboru Psychologie v navazujícím magisterském studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
 • Doktorandka a vyučující seminářů pro budoucí psychology a učitele na katedře psychologie PedF UK.
 • Kurz kompletní krizové intervence (Lektor 4U).
 • Výběr z dalších absolvovaných kurzů:
  • poradenská diagnostika neurotických poruch u dětí (NÚV),
  • diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi (NÚV),
  • aplikace podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo u žáků v hraničním pásmu inteligence (NÚV)
  • duševní pohoda u trans a nebinárních klientů (Transparent)

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKY

Mgr. Anna Nováková

speciální pedagožka

novakova@ppp6.cz

 • Nápravy specifických poruch učení
 • Výchovné poradenství
 • Lektor činnostního učení v matematice
 • Kurz artefiletiky
 • Kurz ROPRATEM – program pro rozvoj pracovního tempa – pro děti od 9 let až po SŠ
 • Kurz pro rodiče s dětmi: PÍSMO, jako vědomá  STOPA POHYBU – cvičení a malování s prvky tchaj-ťi na rozvoj grafomotoriky
 • Kurzy Feuersteina zaměřené:  Instrument Od jednotky ke skupině – sčítání, rozlišování, dekódování a kódování, deduktivní myšlení (vytváření úsudku), deduktivní zdůvodňování, rozvoj matematických operací
 • Instrument Rozpoznání emocí – emoční reakce
 • Instrument Od empatie k činnosti – zvládání různých sociálních situací
 • Kurz KUPOZ na rozvoj pozornosti u dětí s ADHD – pro děti od 8 do 12 let
 • Kurz KUPREV – primárně preventivní párový program pro děti od 4 do 8 let – pro děti v nultých ročnících ZŠ, pro děti s odkladem, pro děti z národnostně smíšených manželství, pro děti s ADHD
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – nápravná cvičení
 • Neuro-vývojová stimulace – Pohybem se učíme
 • MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
 • Kognitivní stimulace paměti a pozornosti prostřednictvím intervenčního programu PAMIS
 • Rozvoj jazykových schopností dle D. B. Elkonina

Mgr. Helena Fajkusová

speciální pedagožka

fajkusova@ppp6.cz

 • Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta UK
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování – Standard I
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování – Basic

METODICI PREVENCE

Bc. Ondřej Mýtina

metodik prevence

mytina@ppp6.cz

 • Univerzita Karlova v Praze: Psychologie a speciální pedagogika
 • Psychodynamický psychoterapeutický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii

Mgr. Lenka Chmelařová

metodik prevence

chmelarova@ppp6.cz

 • Absolventka psychologie FF Univerzity v Olomouci
 • Vede dětské skupiny a skupiny pro středoškoláky
 • Pětiletý sebezkušenostní výcvik práce se třídou a růstovou skupinou KVP
 • Kurz krizové intervence
 • Kurz Motivační rozhovory

ASISTENTKY

Mgr. Markéta Žáková

asistentka psychologů

zakova@ppp6.cz

 • Sociální práce, FF Univerzita Karlova
 • Kurz Základy krizové intervence
 • Kurz Motivační rozhovory

JUDr. Jarmila Vodňanská

asistentka psychologů, hospodářka

vodnanska@ppp6.cz

Děkujeme našim kolegyním, které jsou aktuálně na mateřské dovolené, nebo odešly do důchodu.