Pedagogicko-psychologické poradenství

Individuální komplexní psychologické vyšetření

 • výchovné a výukové obtíže včetně specifických poruch učení
 • neurotické projevy a úzkostné poruchy apod.
 • vyšetření školní zralosti
 • diagnostika intelektových schopností
 • vyšetření laterality – pravostrannosti/levostrannosti
 • adaptační potíže v mateřské škole

Speciálně – pedagogické vyšetření

 • Psychologické vyšetření, v případě zjištěných poruch učení, velmi často doplňuje i vyšetření speciálně-pedagogické. Speciální pedagožka si po svém vyšetření zve klienta s rodičem na reedukaci obtíží a zadává jim práci na domácí procvičování.

Poradenství u rizikového chování dětí a mládeže

Tvorba projektů

Účast v preventivních aktivitách Městské části Prahy 6

Poradenství pro učitele

 • pravidelné konzultace s učiteli na školách
 • pravidelné odborné semináře nebo exkurse pro výchovné poradce
 • semináře pro učitele – metodiky prevence
 • sociometrie a řešení problematických vztahů mezi žáky
 • přednášky pro učitele o specifických poruchách učení (SPU)
 • schůzky učitelů se speciálním pedagogem o vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • účast na výchovných komisích
 • účast na pedagogických radách

Poradenství pro volbu povolání

 • komplexní skupinové vyšetření se zaměřením na zjištění intelektových, osobnostních a zájmových předpokladů žáka
 • vyhodnocení a individuální konzultace s žákem a jeho rodiči

Poradenství pro žáky, studenty, rodiče a školy

 • přednášky pro rodiče v základních školách
 • účast na přijímacím řízení gymnázií
 • projekt „Miminko nanečisto“ (dlouhodobý program na Gymnáziu Nad alejí pro primy)
 • účast v adaptačních kurzech Šance na 4 letém i 8 letém gymnáziu  Nad Alejí

Poradenství v mateřských školách

 • Přednášky pro rodiče (zejména v souvislosti s přípravou na školu)
 • Intenzivní spolupráce se speciálními odděleními MtŠ Libocká, Mtš Duha, Fakultní MtŠ Arabská a SPC Arabská
 • Screeningová šetření – dle požadavků mateř. škol – většinou krátké kresebné testy v souvislosti s posouzením školní zralosti