Stimulační kurz pro předškoláky „MAXÍK“

„Maxík jako maximální připravenost do školy“

Stimulační program MAXÍK je určen pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou.

Program obsahuje 15 lekcí, které jsou zaměřené na rozvoj dětí ve všech důležitých oblastech:

  • hrubá motorika – nácvik pohybových stereotypů (stabilní postoj, zvládnutí rovnováhy, správné sezení)
  • grafomotorika
  • rozvoj komunikačních dovedností
  • rozvoj zrakového a sluchového vnímání
  • rozvoj prostorové orientace
  • rozvoj pozornosti a dalších oblastí

Skupinové kurzy budou zahájeny od února 2019 v PPP
Pondělí: 9:00-10:00, 11:00-12:00
Úterý: 13:00-14:00, 15:00-16:00

Setkání probíhají 1x měsíčně v malé skupině. Vstupem do programu se rodič s dítětem zavazují k pravidelné společné domácí práci – 10 minut denně.

Cena za jedno setkání je 100 Kč (zahrnuje pracovní listy na domácí přípravu).

Kurz povede: Mgr. Kristýna Růžičková (speciální pedagog).
Přihlášení a bližší informace: email: ruzickova@ppp6.cz, tel.: 220 612 131

Přípravný stimulační kurz pro děti před nástupem do školy

Určen pro děti ve věku 5-7 let, které se připravují na zahájení školní docházky. Jde o komplexní přípravu na nácvik čtení, psaní, rozvoj matematických představ a školních pracovních návyků. Obsahuje aktivity zaměřené na zrakové rozlišování tvarů, rozvoj sluchového vnímání (poznávání a rozlišování hlásek ve slově, rytmizace slov), matematické představy (určování počtu, základní logická úvaha, porovnávání), orientace v čase a prostoru, grafomotorická cvičení (příprava na nácvik psaní), rozvoj jazykových dovedností (hledání rytmů, slov opačného nebo stejného výnamu aj.).

Lekce trvá cca 45-60 min. Setkání probíhají v malé skupině 1x měsíčně v pátek od 13.30 do 14.30. Rodiče dostanou na každý týden pracovní listy, aby s dětmi trénovali doma.

Cena za jedno setkání je 100 Kč (zahrnuje pracovní listy na domácí přípravu).

Bližší informace a přihlašování u Mgr. Lindy Kolenaté kolenata@ppp6.cz.

Skupiny pro děti ze základních škol a jejich rodiče

Skupina probíhá jednou týdně po dobu jednoho školního roku. Rodiče a děti pracují ve dvou oddělených skupinách a přibližně každé čtvrté setkání probíhá společně (rodič a dítě jsou spolu na jedné skupině). Tento model považujeme, zejména díky přímé účasti rodiče, za velmi efektivní.

dětské skupině je kladen důraz například na práci s pravidly, komunikaci s vrstevníky a autoritami atd.

Rodičovská skupina je založena na vzájemné podpoře, sdílení a získávání nových informací.

Každý rok otevíráme dvě uzavřené* skupiny. Jednu pro děti 3-5 tříd a jednu pro žáky 5-8 tříd.

Skupiny pro žáky středních škol

Skupina probíhá jednou za čtrnáct dní. Je orientována na prevenci rizikových forem chování a sebepoznávání. Skupina je uzavřená*, začíná každý rok na konci října a trvá do konce školního roku.

Obě skupiny jsou dlouhodobě evaluovány a lektoři pracují pod odbornou supervizí.

Skupiny jsou financovány z Grantů Hl. m. Prahy a Grantového řízení „Zdravá šestka“.

Lektoři:

Dětská skupina: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., Bc. Ondřej Mýtina

Rodičovská skupina: PhDr. Kateřina Fidrhelová, Mgr. Jitka Studenovská Pýchová

Skupina pro žáky středních škol: Bc. Ondřej Mýtina

Spolupracujeme také s: Mgr. Lenkou Chmelařovou a Mgr. Kateřinou Spěvákovou

*Uzavřená skupina znamená, že po zahájení skupiny budou v daném cyklu další účastníci přijati pouze ve výjimečném a odůvodněném případě.