Stimulační program MAXÍK

Celkem 15 lekcí působí na rozvoj:

  • Nových pohybových stereotypů (stabilní postoj, správné a zdravé dýchání, úchop psacího  náčiní)
  • Grafomotorických dovedností
  • Koncentrace pozornosti
  • Komunikačních dovedností – všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak…má dítě udělat
  • Rozvoj dílčí funkcí v těchto oblastech: zraková, sluchová, prostorová orientace, intermodalita, serialita

Celková doba programu vychází přibližně na jeden školní rok. Jedná se o individuální program, kde je vyžadováno aktivní zapojení rodiče a každodenní nácvik v domácím prostředí (přibližně 15 min).

V programu pracujeme s psacím náčiním STABILO Trio Scribbi https://www.stabilo.com/cz/produkty/kresleni/vlaknove-fixy/stabilo-trio-scribbi/

Jednorázový poplatek za celý program je 500 ,- Kč.

Informace a objednání:  Mgr. Helena Fajkusová, fajkusova@ppp6.cz 

Přípravný stimulační kurz pro děti před nástupem do školy

Určen pro děti ve věku 5-7 let, které se připravují na zahájení školní docházky. Jde o komplexní přípravu na nácvik čtení, psaní, rozvoj matematických představ a školních pracovních návyků. Obsahuje aktivity zaměřené na zrakové rozlišování tvarů, rozvoj sluchového vnímání (poznávání a rozlišování hlásek ve slově, rytmizace slov), matematické představy (určování počtu, základní logická úvaha, porovnávání), orientace v čase a prostoru, grafomotorická cvičení (příprava na nácvik psaní), rozvoj jazykových dovedností (hledání rytmů, slov opačného nebo stejného významu aj.).

Lekce trvá 45 min. bez přítomnosti rodičů, následně navazuje 15 min. setkání s rodiči. Rodiče dostanou na každý týden pracovní listy, aby s dětmi trénovali doma.

Kurz probíhá každou druhou středu od 13:00.

První skupina začíná 14. 2. 2024.

Jednorázový poplatek za celý kurz je 500 Kč.

Informace a objednání:  Mgr. Helena Fajkusová, fajkusova@ppp6.cz 

MIU pro prvňáčky

Metoda instrumentálního uvědomování Basic

Program posiluje kognitivní, emoční a sociální dovednosti, podporuje tvorbu vlastních strategií a pochopení situací kolem nás.

Děti ze skupiny nedostávají žádné domácí úkoly ani zde neprobíhá diagnostika. Jedná se o program nehodnotící, který tak může vytvářet bezpečné prostředí pro rozvoj a mimo jiné i práci s chybou.

Společně se budeme scházet každou středu od 14:30 hodin v období 6. 3. – 12. 6. 2024 v podobě uzavřené skupinky (2-5 dětí).

Kurz je určený pro děti 1. třídy ZŠ.

Lektorka: Mgr. Helena Fajkusová fajkusova@ppp6.cz

Více informací o metodě: https://a-t-c.cz/o-metodach/miu

Skupiny pro děti ve věku 6 až 7 let – Zipyho kamarádi

Skupina probíhá jednou týdně po dobu jednoho školního roku (říjen – květen). Lekce Zipyho kamarádů pomáhají učit děti zvládat obtížné životní situace a rozvíjet sociální dovednosti. Děti nesoupeří, ale spolupracují. Na jednotlivých setkáních se zabýváme tématy, jako jsou emoce, komunikace, mezilidské vztahy, prevence šikany, zvládání změny a ztráty.

Každý rok otevíráme jednu uzavřenou* skupinu o počtu 6 – 8 dětí ve věku 6 – 7 let (předškoláci a žáci 1. a 2. třídy).

Skupina probíhá každé pondělí od 14:00.

Lektoři: Mgr. Helena Fajkusová, Mgr. Anna Štindlová

Více informací o metodice Zipyho kamarádů: Zipyho kamarádi – Duševní zdraví dětí (zipyhokamaradi.cz)

Přihlašování na fajkusova@ppp6.cz.

*Uzavřená skupina znamená, že po zahájení skupiny budou v daném cyklu další účastníci přijati pouze ve výjimečném a odůvodněném případě.

Skupiny pro děti ze základních škol a jejich rodiče

Skupina probíhá jednou týdně po dobu jednoho školního roku (říjen – květen). Rodiče a děti pracují ve dvou oddělených skupinách a přibližně každé čtvrté setkání probíhá společně (rodič a dítě jsou spolu na jedné skupině). Tento model považujeme, zejména díky přímé účasti rodiče, za velmi efektivní.

dětské skupině je kladen důraz například na práci s pravidly, komunikaci s vrstevníky a autoritami atd.

Rodičovská skupina je založena na vzájemné podpoře, sdílení a získávání nových informací.

Každý rok otevíráme dvě uzavřené* skupiny. Jednu pro děti 3-5 tříd a jednu pro žáky 5-8 tříd.

Skupiny probíhají každé pondělí od 15:30 do 16:30 (mladší děti) a od 17:00 do 18:00 (starší děti).

Lektoři:

Dětská skupina: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., Bc. Ondřej Mýtina

Rodičovská skupina: PhDr. Kateřina Fidrhelová, Mgr. Ing. Marie Jakešová

Více informací na telefonu 220 61 21 31 nebo emailu ppp6@ppp6.cz

Skupiny jsou financovány z Grantů Hl. m. Prahy a Grantového řízení „Zdravá šestka“.

*Uzavřená skupina znamená, že po zahájení skupiny budou v daném cyklu další účastníci přijati pouze ve výjimečném a odůvodněném případě.

ARTE skupina osobnostního rozvoje

Jedná se o skupinu osobnostního rozvoje pro žáky 8. třídy ZŠ až studenty 4. ročníku SŠ, která je otevřená zájemcům o sebepoznávání, relaxaci a komunikaci. Jako nástroj využíváme artefiletické techniky.

První setkání je zdarma, od 2. setkání 500 Kč/pololetí.

Skupina probíhá 1x za 14 dní ve středu od 18:00 do 19:30.

Lektoři: Mgr. Lenka Chmelařová a Mgr. Tomáš Holub

Skupiny jsou dlouhodobě evaluovány a lektoři pracují pod odbornou supervizí.

V případě zájmu pište e-mail na chmelarova@ppp6.cz. Je možné přijít se nezávazně jednorázově podívat.