Přípravný stimulační kurz pro děti před nástupem do školy

Určen pro děti ve věku 5-7 let, které se připravují na zahájení školní docházky. Jde o komplexní přípravu na nácvik čtení, psaní, rozvoj matematických představ a školních pracovních návyků. Obsahuje aktivity zaměřené na zrakové rozlišování tvarů, rozvoj sluchového vnímání (poznávání a rozlišování hlásek ve slově, rytmizace slov), matematické představy (určování počtu, základní logická úvaha, porovnávání), orientace v čase a prostoru, grafomotorická cvičení (příprava na nácvik psaní), rozvoj jazykových dovedností (hledání rytmů, slov opačného nebo stejného významu aj.).

Lekce trvá cca 45-60 min. Setkání probíhají v malé skupině 1x měsíčně v úterý od 13.30 do 14.15. Rodiče dostanou na každý týden pracovní listy, aby s dětmi trénovali doma.

Cena za jedno setkání je 100 Kč (zahrnuje pracovní listy na domácí přípravu).

Bližší informace a přihlašování u Mgr. Veroniky Baštové bastova@ppp6.cz.

Skupiny pro děti ve věku 6 až 7 let – Zipyho kamarádi

Skupina probíhá jednou týdně po dobu jednoho školního roku (říjen – květen). Lekce Zipyho kamarádů pomáhají učit děti zvládat obtížné životní situace a rozvíjet sociální dovednosti. Děti nesoupeří, ale spolupracují. Na jednotlivých setkáních se zabýváme tématy, jako jsou emoce, komunikace, mezilidské vztahy, prevence šikany, zvládání změny a ztráty.

Každý rok otevíráme jednu uzavřenou* skupinu o počtu 6 – 8 dětí ve věku 6 – 7 let (předškoláci a žáci 1. třídy).

Lektoři: Mgr. Lenka Chmelařová, Mgr. Veronika Baštová

 Více informací o metodice Zipyho kamarádů: Zipyho kamarádi – Duševní zdraví dětí (zipyhokamaradi.cz)

*Uzavřená skupina znamená, že po zahájení skupiny budou v daném cyklu další účastníci přijati pouze ve výjimečném a odůvodněném případě.

Skupiny pro děti ze základních škol a jejich rodiče

Skupina probíhá jednou týdně po dobu jednoho školního roku. Rodiče a děti pracují ve dvou oddělených skupinách a přibližně každé čtvrté setkání probíhá společně (rodič a dítě jsou spolu na jedné skupině). Tento model považujeme, zejména díky přímé účasti rodiče, za velmi efektivní.

dětské skupině je kladen důraz například na práci s pravidly, komunikaci s vrstevníky a autoritami atd.

Rodičovská skupina je založena na vzájemné podpoře, sdílení a získávání nových informací.

Každý rok otevíráme dvě uzavřené* skupiny. Jednu pro děti 3-5 tříd a jednu pro žáky 5-8 tříd.

Lektoři:

Dětská skupina: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., Bc. Ondřej Mýtina

Rodičovská skupina: PhDr. Kateřina Fidrhelová, Mgr. Ing. Marie Jakešová

Skupiny jsou financovány z Grantů Hl. m. Prahy a Grantového řízení „Zdravá šestka“.

*Uzavřená skupina znamená, že po zahájení skupiny budou v daném cyklu další účastníci přijati pouze ve výjimečném a odůvodněném případě.

ARTE skupina osobnostního rozvoje

Skupina pro žáky 8. třídy ZŠ až studenty 4. ročníku SŠ probíhá 1x za 14 dní (St 18:00-19:30h). Jedná se o skupinu osobnostního rozvoje, která je otevřená zájemcům o sebepoznávání, relaxaci a komunikaci. Jako nástroj využíváme artefiletické techniky.

První setkání je zdarma, od 2. setkání 500 Kč/pololetí.

Lektoři: Mgr. Lenka Chmelařová a Mgr. Tomáš Holub

Skupiny jsou dlouhodobě evaluovány a lektoři pracují pod odbornou supervizí.

V případě zájmu pište e-mail na chmelarova@ppp6.cz. Je možné přijít se nezávazně jednorázově podívat.

RUBY – náš canisterapeutický pes

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. U nás v poradně využíváme této metody při individuální kontaktu s klientem, vždy po souhlasu klienta a jeho zákonného zástupce. Přítomnost fenky Ruby, která prošla certifikovaným kurzem canisterapie, přispívá u některých klientů k uvolnění atmosféry a snížení trémy či strachu z vyšetření. Může pomoci i pro usnadnění komunikace s introvertními či úzkostnými klienty a klienty s nejrůznějšími diagnózami (např.: ADHD, PAS).