Přípravný stimulační kurz pro děti před nástupem do školy

Určen pro děti ve věku 5-7 let, které se připravují na zahájení školní docházky. Jde o komplexní přípravu na nácvik čtení, psaní, rozvoj matematických představ a školních pracovních návyků. Obsahuje aktivity zaměřené na zrakové rozlišování tvarů, rozvoj sluchového vnímání (poznávání a rozlišování hlásek ve slově, rytmizace slov), matematické představy (určování počtu, základní logická úvaha, porovnávání), orientace v čase a prostoru, grafomotorická cvičení (příprava na nácvik psaní), rozvoj jazykových dovedností (hledání rytmů, slov opačného nebo stejného významu aj.).

Lekce trvá cca 45-60 min. Setkání probíhají v malé skupině 1x měsíčně v úterý od 13.30 do 14.15. Rodiče dostanou na každý týden pracovní listy, aby s dětmi trénovali doma.

Cena za jedno setkání je 100 Kč (zahrnuje pracovní listy na domácí přípravu).

Bližší informace a přihlašování u Mgr. Veroniky Baštové bastova@ppp6.cz.

Skupiny pro děti ze základních škol a jejich rodiče

Skupina probíhá jednou týdně po dobu jednoho školního roku. Rodiče a děti pracují ve dvou oddělených skupinách a přibližně každé čtvrté setkání probíhá společně (rodič a dítě jsou spolu na jedné skupině). Tento model považujeme, zejména díky přímé účasti rodiče, za velmi efektivní.

dětské skupině je kladen důraz například na práci s pravidly, komunikaci s vrstevníky a autoritami atd.

Rodičovská skupina je založena na vzájemné podpoře, sdílení a získávání nových informací.

Každý rok otevíráme dvě uzavřené* skupiny. Jednu pro děti 3-5 tříd a jednu pro žáky 5-8 tříd.

Skupiny pro žáky středních škol

Skupina probíhá jednou za čtrnáct dní. Je orientována na prevenci rizikových forem chování a sebepoznávání. Skupina je uzavřená*, začíná každý rok na konci října a trvá do konce školního roku.

Obě skupiny jsou dlouhodobě evaluovány a lektoři pracují pod odbornou supervizí.

Skupiny jsou financovány z Grantů Hl. m. Prahy a Grantového řízení „Zdravá šestka“.

Lektoři:

Dětská skupina: PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD., Bc. Ondřej Mýtina

Rodičovská skupina: PhDr. Kateřina Fidrhelová, Mgr. Jitka Studenovská Pýchová

Skupina pro žáky středních škol: Bc. Ondřej Mýtina

Spolupracujeme také s: Mgr. Lenkou Chmelařovou a Mgr. Kateřinou Spěvákovou

*Uzavřená skupina znamená, že po zahájení skupiny budou v daném cyklu další účastníci přijati pouze ve výjimečném a odůvodněném případě.