Informační portál

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., a  Standardu  ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě, dále dle vyhlášky 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura zveřejňovaných informací o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 1. Úplný oficiální název organizace

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6, příspěvková organizace.

 • Důvod a způsob založení, včetně podmínek a principů, za kterých PPP provozuje svoji činnost

Ke dni 1.1.1999 byla zřízena Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6 jako samostatný právní subjekt školským úřadem Praha 6 pod čj: 1101/98/Dr.

Činnost byla vymezena § 46 zákona č. 29/1984 ve znění pozdějších změn a doplňků a § 35 odst. 1 a 2 zákona č. 395/91 Sb. Poradna je zřízena jako příspěvková organizace.

Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34014/2000-14 ze dne 1.1.2001 přešla organizace k 1.1.2001 do působnosti kraje Hlavního města Praha.

Vydané zřizovací listiny včetně změn, schváleny usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy :

 •  schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 4/8 ze dne 17.2.2011, nabyla účinnosti dnem 1.4.2011
 • schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6.20104,  nabyla účinnosti dnem 1.9.2014
 • Popis organizační struktury PPP
 • Organizační struktura ke stažení  ( viz Níže )
 • Statutárním orgánem PO je ředitelka. Ředitelka činí právní úkony jménem PO ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 ŠZ a Vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursních komisí ve znění pozdějších změn.
 • Poslední zápis do rejstříku škol s účinností od 5.4.2007.
 • Kontaktní spojení

Adresa:

Vokovická 32/3 (nízká budova v areálu ZŠ Vokovice)

Praha 6

160 00

Provozní doba pro klienty:

Po – Čtv  8:00 – 16:30

Pá               8:00 – 15:00

Telefon:  220 612 131

Email: ppp6@ppp6.cz

Ředitelka PPP6

PhDr. Kateřina Fidrhelová

tel.: 220 612 131

e-mail: ppp6@ppp6.cz

Zástupce ředitelky

Mgr. Pavel Kšajt

tel.: 220 612 131

e-mail: ksajt@ppp6.cz

Zřizovatel

Hlavní město Praha

Odbor školství

Jungmannova 35/29

Praha 1

Adresa internetových stránek

Webové stránky: www.ppp6.cz

Datová schránka

ID datové schránky : sg5oqu

 • Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
 • Běžný účet: 2003030001/6000          ( PPF banka a.s.)
 • Účet FKSP: 0162757399/0800            ( Česká spořitelna a.s. )
 • Identifikační číslo organizace (IČO)
 • 68407459
 • Plátce daně z přidané hodnoty
 • PPP není plátcem daně z přidané hodnoty
 • Podrobnosti viz rejstřík škol
 • Dokumenty
  • Seznam hlavních dokumentů
 • Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je možno nahlédnout
 • Zřizovací listina PPP a rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně PPP
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně PPP
 • Výroční zpráva o činnosti PPP – v listinné podobě v ředitelně PPP a dále v elektronické podobě na webu PPP
 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně PPP
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v ředitelně  PPP
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně PPP.
 • Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcům dítěte )

                      Nahlížení může proběhnout formou předložení anonymizované kopie dokumentu  v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

 • Knihy úrazů, popř. lékařské posudky – v listinné podobě v ředitelně PPP6.
 • Rozpočet

Rozpočet PPP a střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy ( www.praha.eu ) a také na webových stránkách PPP.

 • 9.       Žádosti a informace

Při vyřizování žádosti o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně PPP.

 1. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny PPP v úřední hodiny, zaslat písemně nebo elektronicky, na emailovou adresu PPP, prostřednictvím DS nebo telefonicky. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 200/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

 1. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů naleznete na stránkách Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy.

PPP nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné době v úředních hodinách v ředitelně PPP.

 1. Licenční smlouvy

Microsoft CSP, Avast Antivirus

 1. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách PPP

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci dle § 2vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.

Organizační  řád

OŘ ke stažení

Výroční  zprávy

Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva 2020/2021

Výroční zpráva 2019/2020

Výroční zpráva 2018/2019

Výroční zpráva 2017/2018